regulamin

I. Cele powołania klubu:
Klub Vectra-Unlimited, dalej zwany Klubem powstał, aby zrzeszać posiadaczy oraz wielbicieli Opla Vectry.

1. Celem Klubu jest:
- rozwijanie zainteresowań członków Klubu, dotyczących motoryzacji,
- organizacja i uczestnictwo w imprezach motorowych,
- organizacja imprez rozrywkowych dla osób należących Klubu,
- wzajemna pomoc członkom klubu w zmaganiach z problemami technicznymi i nie tylko,
- wymiana i pozyskiwanie materiałów technicznych dotyczących Opla Vectry.

2.Klub nie posiada osobowości prawnej.

3.Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą Klubu jest miejsce zamieszkania przewodniczącego Klubu.

4. Klub ma prawo używania pieczęci, oznak oraz legitymacji członkowskich.

5. Swoje zadania i cele realizuje w oparciu o pracę społeczną ogółu członków.

6.Klub realizuje swoje cele przez:
- reprezentowanie interesów Klubu w swojej społeczności lokalnej,
- kontakty i integrację z klubami Opla Vectry z innych krajów,
- organizowanie i uczestnictwo w imprezach motoryzacyjnych,
- organizowanie, co najmniej raz w roku zlotu klubowego,
- organizowanie spotów regionalnych,
- organizowanie imprez regionalnych i o zasięgu krajowym promujących Klub,
- rozwijanie i zacieśnianie współpracy ze sklepami, hurtowniami i warsztatami samochodowymi, w celu wynegocjowania rabatów dla członków klubu,
- Promowanie Klubu w mediach,
- organizowanie zebrań, kursów, wykładów dla członków Klubu,
- czuwanie nad przestrzeganiem ogólnych zasad etycznych przez członków Klubu,
- podejmowanie innych czynności związanych z realizacją celów Klubu.

II. Członkowie Klubu - ich prawa i obowiązki.

1. Przyjęcie do klubu.
a) Członkostwo w Klubie jest dobrowolne,
b)Warunkiem przyjęcia do klubu jest:
- zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Klubu,
- w dziale >>Vectry Klubowe<< należy założyć temat o swoim aucie.
c)Członkami Klubu mogą być osoby:
- posiadające samochód Opel Vectra, którzy zadeklarowali chęć członkostwa w Klubie zgodnie z obowiązującym regulaminem,
Składkę klubową należy wysłać na konto:
PKO.S.A.
34 1240 5761 1111 0010 5590 8367
Janusz Iliński
ulica: bd
miejscowosc: bd
Tytul Wpłaty: Nick (ksywka) z forum (koniecznie)
Jeśli bank wymaga pełniejszych danych piszcie
januszek131@vectra-unlimited.pl
Naklejki po opłaceniu składki zamawiamy
januszek131@vectra-unlimited.pl
Kwestia składek i naklejek klubowych
Mała naklejka kosztuje 3,5 PLN, duża natomiast 8 PLN
Składka klubowa wynosi 50 PLN, wliczone są w nią naklejki (1 x mała i 1 x duża lub 3 x mała, za dodatkowe należy dopłacić) oraz utrzymanie serwera na którym leży forum i strona klubowa oraz domeny. Naklejki są wysyłane 1 miesiąc od ostatniej wysyłki. Informacje o tym kiedy miała miejsce ostatnia wysyłka znajdują się na forum w temacie o naklejkach. Srebrna, Czarna i Biała - dostępne od ręki. Pozostałe kolory - zależnie od ilości chętnych na kolor.
- nie posiada Opla Vectry, ale jest miłośnikiem tego samochodu. Takiej
osobie przyznany zostanie status przyjaciela klubu (osoba taka nie musi opłacać składki klubowej, ale wtedy nie będzie miała prawa głosu w sprawach ważnych dla Klubu),

Zgłoszenia także do januszek131@vectra-unlimited.pl

d)Członkowie Klubu są zobowiązani uiścić składkę członkowską na rzecz Klubu do końca stycznia każdego roku kalendarzowego. Składki opłacone w ciągu 3 ostatnich miesięcy roku są traktowane jako składki za rok następny.
e) Składka na rok 2014 wynosi 50 zł,
f)Członkowie Klubu pełnią powierzone im przez Zarząd funkcje np.: moderatorzy forum, SB, webmasterzy itp. związane z działalnością klubu,
g) Członkiem Klubu jest się dożywotnio, pod warunkiem płacenia składki i przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Wygaśnięcie członkostwa w klubie:
a)Ustala się następujące tryby odejścia z Klubu:
- dobrowolnie (na wniosek członka złożony za pomocą e-maila do Zarządu Klubu),
- decyzją członków klubu podjętą w wyniku głosowania na wniosek Zarządu Klubu w przypadku rażącego naruszenia regulaminu klubu, przepisów prawa, norm etycznych,
b) Usunięcie z klubu poddane zostanie głosowaniu.
c) Brak wpłaty składki w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem z listy klubowiczów,
d) Ustanie członkostwa w Klubie jest tożsame z utratą prawa głosu w sprawach klubowych, oraz pozbawia możliwości korzystania z legitymacji klubowej, oraz innych przywilejów klubowych,
e) Od decyzji o usunięciu z Klubu przysługuje odwołanie od Zarządu w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych.
3. Członek Klubu ma prawo:
a) Korzystać ze wszelkich zasobów klubu (serwis WWW, forum i ftp, oraz z pomocy Assistance),
b)Wybierać i być wybranym do wszystkich władz Klubu,
c) Wysuwać wnioski do władz Klubu,
d) Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub na zasadach określonych niniejszy regulamin,
e) Nosić identyfikator klubowy,
f) Korzystać ze zniżek i rabatów dla klubowiczy,
g) Uczestniczyć w zgromadzeniach członków Klubu,
h) Kontrolować całokształtu działalności Klubu, zwłaszcza pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz działalności finansowej,
i) Występowanie z wnioskami do Zarządu Klubu z żądaniem wyjaśnień podjętych decyzji.
4. Członek klubu jest zobowiązany:
a) Przestrzegać postanowień Zarządu oraz regulaminu Klubu.
b) Przestrzegać zasad i norm kulturalnego zachowania na imprezach masowych i spotkaniach klubowych.
c) Dbać o dobre imię Klubu,
d) Odnosić się do innych klubowiczów kulturalnie i z należytym szacunkiem,
e) Pisać na forum według zasad zawartych w tym regulaminie,
f) Odwiedzić forum klubowe przynajmniej raz w miesiącu w celu napisania posta,
g) O ile to możliwe powinien raz w roku uczestniczyć w zlocie klubowym lub spocie regionalnym.
h) Aktywnie uczestniczyć w życiu Klubu ( pisać porady, pomagać innym, pozyskiwać nowych członków)

III. Władze klubu.

1.Władzami Klubu jest Zarząd Klubu
2.Władze Klubu demokratycznie kierują działalnością Klubu.
3.Zarząd składa się z 5 członków (2 stałych oraz 3 wybieranych w wyborach)
4.O składzie Zarządu Klubu decyduje głosowanie członków Klubu.
5.Kadencja zarządu trwa 12 miesięcy od daty powołania, nie krócej jednak niż 3 miesiące dla nowych, dobieranych członków zarządu.
6.Zarząd Klubu odpowiada za swoją działalność przed wszystkimi członkami Klubu.
7.Zarząd Klubu przygotowuje raz w roku sprawozdanie z działalności klubu.
8.Obowiązki zarządu:
- pomoc w organizacji zlotów klubowych,
- aktualizacja strony klubowej i forum,
- dbanie o ich ogólny porządek,
- utrzymanie domeny www.vectra-unlimited.pl,
- zarządzanie finansami.
9. Członkowie Zarządu są administratorami i moderatorami forum klubowego.
10. Ważne dla klubu decyzje zapadają po przeprowadzeniu głosowania na forum klubowym.
11. Wyniki głosowania, decyzje zarządu, finanse klubu itp. są jawne i podawane na forum klubowym.
12. Głosowania mają charakter jawny, decyduje większość głosów, czas trwania min. 72h.
13. Członkowie zarządu spełniają określone funkcje:
- reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
- kierowanie całością działalności Klubu,
- zwoływanie i przewodniczenie zebraniom klubowym, także wirtualnym na forum lub SB,
- realizacja postanowień Zarządu,
- koordynacja współpracy Zarządu,
- nadzór nad działalnością Klubu,
- współpraca z innymi klubami,
- zatwierdzanie i sporządzanie materiałów do druku w wydawnictwach motoryzacyjnych,
- gromadzenie i opracowanie materiałów do wykorzystania w celach związanych z działalnością Klubu,
- promowanie Klubu w środkach masowego przekazu,
- śledzenie prasy i telewizji na okoliczność interesujących imprez itp,
- podjęcie działań mających na celu rekrutację nowych członków,
- organizacja spotkań klubowych,
- przyjmowanie ankiet od nowych klubowiczów,
- weryfikację danych nowych klubowiczów,
- weryfikację i uzupełnianie danych klubowiczów,
- przyjmuje i odpowiednio rozdziela korespondencję,
- przygotowuje i rozsyła korespondencję do Członków Klubu,
- pobieranie i przechowywanie składek,
- przyjmowanie innych opłat,
- przechowywanie dokumentacji finansowej przez minimum 2 lata,
- wydatkowanie funduszy klubu zgodnie z decyzjami Klubu,
- sporządzanie sprawozdania z działalności finansowej,
- nadzorowanie działalności finansowej Klubu.
14. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
- uchwalanie wszelkich opłat na rzecz Klubu, w tym wysokości składek,
- opracowanie planu działalności oraz preliminarza budżetowego Klubu,
- zatwierdzanie budżetów,
- prowadzenie gospodarki funduszami Klubu,
- wykonywanie obowiązków niewymienionych w niniejszym paragrafie, a określonych w innych postanowieniach i regulaminie Klubu.

IV. Zasady pisania na forum klubu 'Vectra-Unlimited':

1.Nie wolno udostępnić haseł dostępowych do kont na forum
2. Obowiązkiem każdego użytkownika forum, jest zachowanie na poziomie ogólnie uznanym za kulturalny.
3. Nie piszemy postów, w których zawarte są obraźliwe teksty wobec współuczestników (posty takie będą edytowane lub blokowane, a następnie kasowane).
4. Każda kategoria forum ma swoją tematykę i należy jej przestrzegać, tematy niezwiązane z daną kategorią zostaną przeniesione.
5. Posty niezwiązane z tematem i nagminnie przeszkadzające w trwającej dyskusji na dany temat zostaną usunięte.
6. Nie zakładamy tematów, które są odpowiednikami innych znajdujących się na pierwszej stronie.
7. Cytaty, bądź opisy prywatnych rozmów będą kasowane.
8. Prywatne uwagi kierujemy na PW, e-mail, Gadu-Gadu lub w inny sposób, bezpośrednio do osoby zainteresowanej.
9. Wszelkie bezpodstawne spory, niedotyczące spraw klubowych pomiędzy użytkownikami będą usuwane z forum.
10. Wielkość wklejanych fotek to 640x480 i nie cięższych od 100kb, dla większych dajemy linka.
11. Każdy użytkownik zamieszczający linki do innych stron w postach, Newach czy gdziekolwiek na stronach Klubu, proszony jest wcześniejsze sprawdzenie poprawności ich działania.
12. Każdy użytkownik zamieszczający na forum Klubu jakiekolwiek treści czy innego rodzaju utwory, winien być właścicielem praw autorskich lub uzyskać zgodę na publikację od twórcy lub właściciela praw autorskich do utworu.
13. Każdy użytkownik zamieszczajvcy na forum Klubu jakiekolwiek treści czy innego rodzaju utwory i będący właścicielem praw autorskich do rzeczonych utworów, zgadza się na ich publikację i rozpowszechnianie w formie elektronicznej w obrębie serwisu Klubu.
14. Jakiekolwiek treści, do których powstanie zastrzeżenie o braku praw autorskich do publikacji na stronach Klubu, będą usuwane w trybie natychmiastowym z serwisu Klubu.
15. Osoba łamiąca rażąco zasady pisania na forum otrzymuje zakaz pisania na forum na czas tygodnia (drugi zakaz jest dawany na stałe), po czym przywrócenie prawa pisania jest poddane głosowaniu.
16. Zakaz pisania na forum jest ustanawiany przez Zarząd decyzją:
- w przypadku członka klubu, minimum 3 członków Zarządu,
- w przypadku użytkownika forum wystarczy 1 głos
17. Po zablokowaniu konta, w ciągu 24h decyzja zostaje poddana glosowaniu klubowiczów.
18. Status zablokowanego użytkownika będzie ustalony po upływie 3 dni niezależnie od ilości osób biorących udział w glosowaniu.
19. Moderator forum ma prawo do kasowania, blokowania lub edycji postów, które zawierają obraźliwe lub niecenzuralne wyrażenia. W przypadku edycji post jest podpisywany przez moderatora, który dokonał zmiany.
20. Klubowicze mają prawo przeglądać i pisać na ukrytym forum klubowym.
21. Ujawnienie udostępnienia przez klubowicza forum klubowego postronnym osobą skutkuje natychmiastowym wydaleniem z Klubu.
22. Każdy użytkownik, który będzie czuł się urażony lub będzie traktowany niepoprawnie, może zgłosić się do zarządu przesyłając e-mail wraz z zawartym opisem zdarzenia.

V. Finanse.

1 Finanse Klubu są jawne.
2. Za sprawy finansowe odpowiada jeden z członków Zarządu.
3. Składka klubowa przeznaczona jest na utrzymanie strony www i forum, oraz na bieżące potrzeby klubu.
4. Ważne wydatki, przekraczające 10-cio krotność składki będą uzgadniane na forum klubowym.
5. Z pierwszej składki klubowiczowi przysługują naklejki (1xmala i 1x duża lub 3xmałe)

VI. Naruszenie regulaminu.

1.Każdy użytkownik forum, który notorycznie będzie łamać regulamin, zostanie upomniany a w szczególnych przypadkach będzie wydalony z forum.
2. Każdy użytkownik będący członkiem Klubu, który notorycznie będzie łamać regulamin, zostanie upomniany a w szczególnych przypadkach zostaną wyciągnięte konsekwencje klubowe w oparciu o prawa zawarte w regulaminie Klubu, z możliwością wydalenia z Klubu włącznie.

VII. Aktualny skład Zarządu.

Po przeprowadzeniu przez członków Klubu wyborów w roku 2014 r. członkami Zarządu zostali:
Big74 - big74@vectra-unlimited.pl
Karaś - karas@vectra-unlimited.pl
Januszek131 - januszek131@vectra-unlimited.pl
WIT - wit@vectra-unlimited.pl
Czowa - czowa@vectra-unlimited.pl

VIII. Postanowienia końcowe

1.Regulamin niniejszy może ulec zmianie w normalnym trybie głosowania jawnego, przeprowadzonego na forum klubowym.
2. Regulamin niniejszy zaakceptowali członkowie Zarządu Klubu i klubowicze.

IX.Zasady korzystania z klubowego serwera ftp.

1. Dostęp do serwera może mieć tylko i jedynie klubowicz.
2. Chętny do otrzymania dostępu do ftp znajdzie dane na ukrytym forum klubowym
3. Loginy i hasła są indywidualne i powinny być strzeżone jak pin do karty.
4. Nie wolno:
- udostępniać loginów osobom trzecim.
- wklejać na forum fotek bezpośrednio z ftp
5. Wszystkie materiały na ftp są wspólną własnością klubowiczów.
6. Klubowe ftp służy do zamieszczania zdjęć, filmów i programików, będących własnością klubowiczów i nie naruszajacych praw autorskich do oprogramowania, filmów i muzyki.
7. Klubowe ftp nie służy do wymiany muzyki.
8. Klubowe ftp nie służy do wymiany filmów.
9. W momencie naruszenia tych elementarnych zasad, użytkownik zostanie usunięty.
10. Jeżeli ktoś jest za firewallem to powinien używać trybu pasywnego.